یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387

ضوابط ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور 

منبع:تابناک

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور در قبل و بعد از ژانویه را اعلام کرد.

- ارزشیابی مدارک بعد از ژانویه 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها بعد از اول ژانویه 2009 باشد به شرح زیر است:

برای ارزشیابی مدارک، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر کشور (مندرج در آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx ) نیز الزامی است.

تحصیلات نیمه حضوری: مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در هیچ یک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل ارزشیابی نیست و تنها در مقاطع دکتری بر اساس شرایط مدارک تحصیلی دوره های نیمه حضوری ارزشیابی می شود.

تحصیلات غیر حضوری: مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات غیر حضوری در هیچ یک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قابل ارزشیابی نیست.

مدارک کارشناسی از موسسات معتبر: مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات معتبر اخذ شده باشند، با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشیابی خواهند بود.

مدارک دارای ارزش استخدامی: در مورد آن دسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یا معادل در یکی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ کرده اند، مدرک مورد نظر به مأخذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.

مدارک برخی رشته های هنری، صنعتی: مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود مشروط به اعتبار مؤسسه بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژه "حرفه ای" قابل ارزشیابی خواهد بود.

حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند در صورت تکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهائی و یا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

مدارک مؤسسات معتبر: ارزشیابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر بسته به کشور و مؤسسه محل تحصیل، نظام آموزشی، طول و کیفیت تحصیل می تواند حسب نظر مدیرکل، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیتهای حرفه ای) صورت پذیرد.

مدارک غیرمعتبر از نظر وزارت علوم و معتبر در کشور متبوع: مدارک صادره از دانشگاه هایی که از نظر وزارت متبوع غیرمعتبر ولی از نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند نیز بر اساس شرایط ویژه برر سی می شود.

- ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، قبل از اول ژانویه 2009 باشد:

مدارک حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری: ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نیمه حضوری" و "غیرحضوری" انجام می شود. درج عبارات "نیمه حضوری" یا "غیرحضوری" در ارزشنامه های مربوط ضروری است.

مدارک برخی رشته های هنری، صنعتی: مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژة "حرفه ای" قابل ارزشیابی خواهد بود.

حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند در صورت تکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهایی و یا کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

تحصیلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصیل به صورت ذیل قابل ارزشیابی خواهد بود.

مدارک تحصیلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمی داخل کشور ارزشیابی می شود.

مدارک دوره های شش ساله تحصیل MVM6: مدارک دوره های شش ساله تحصیل (MVM6) در صورت ارائه پایان نامه و گذراندن 220 واحد، "دکترای عمومی حرفه ای دامپزشکی" و بدون ارائه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می شود.

مدارک غیرمعتبر از نظر وزارت علوم و معتبر در کشور متبوع: مدارک صادره از دانشگاه هایی که از نظر وزارت متبوع غیرمعتبر ولی از نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند بر اساس شرایط ویژه ای ارزشیابی می شوند.

مدارک دکتری رشته های مربوط به زبان و ادبیات: بررسی و ارزشیابی مدارک مقطع دکترای رشته های مربوط به زبان و ادبیات (عربی، روسی و ...) که بنابه ضوابط مربوط نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین المللی است می تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط (کشورهای عربی، روسیه و ...) انجام پذیرد.

هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض در رابطه با عناوین اعطایی در ارزشیابی صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی این مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نیز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بدیهی است پس از صدور ارزشنامه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

اطلاعات کامل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور در آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=eaf785e4-d4a7-4c21-a266-cb778a742f62 قابل دسترسی است.