X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 29 آبان‌ماه سال 1387

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت ارشد

شماره داوطلبی

نام خانوادگی

نام

سال تولد

شماره شناسنامه

کد رشته محل پذیرفته شده

1563698

ابراهیمی صدر

پریسا

61

1503

4670

1419932

ابراهیمی میاندره

غفار

64

20

4263

1065715

ابوالحسنی

الهه

64

17

6376

1281230

احمدی پور

اسما

63

930

8296

1355349

اخلاقی امیری

زین العابدین

64

116

4273

1528308

اخوان ارمکی

مجتبی

64

3230

4009

1082607

اخوان بهابادی

محمد

63

3107

7426

1520268

ارگانی

مونا

61

5673

7398

1055689

ارمان

مرضیه

62

3708

5748

1114421

اریادوست

مسعود

64

3242683730

8231

1362942

اسدی

صابر

64

770

4538

1023775

اسلامی

مجید

59

94326

4674

1088473

اسماعیلی سودرجانی

ایمان

61

125

2078

1516489

اصحابی

قربانگل

65

1834

2947

1511890

اصغری

فاطمه

62

2337

8231

1477281

اصغری

مریم

63

7071

4606

1410836

اصلاحی کلیانی

نفیسه

62

14305

2947

1283944

اغماضی

محسن

64

308

4538

1477095

افتخاری

ازاده

60

5630

4606

1517277

اقابابا

هانیه

62

7533

4674

1562128

اقابزرگ

نرگس

64

3220

7725

1095192

اقاحسینی دهاقانی

محمدباقر

62

9923

4606

1283839

اقاعباسی

کیان

63

1133

4396

1027060

اقاکریمی

مهسا

60

3521

8245

1145792

اکبری فراگرد

سیدحسین

57

1718

7726

1093464

امامی کوپایی

سمانه

63

3096

7725

1210977

امینی

رحیم

61

1284

7280

1477115

امینی لاری

سارا

62

7584

4606

1129496

انصاری اردلی

محمد

64

343

4231

1193165

ایزدی

محمد

63

21

4259

1511999

بابایی

هاجر

62

13975

5316

1128713

باقری قلعه سلیمی

ستاره

60

3

4009

1383676

بالکانه

محمدجواد

59

15583

8241

1530536

بذرگرخانیکی

مسلم

60

11065

7492

1411372

برزگرشیری

مصطفی

60

13

4273

1267401

برهانی حقیقی

مریم

62

13

4661

1400177

بزرگ زاده

سمانه

64

3871

7786

1191039

بناری

مدینه

61

4258

4080

1288301

بنی اسدی

مهدی

43

630

7398

1353965

بهاری ساروی

سیدحسین

46

578

2946

1154578

بهجتیان

ایمان

60

1183

8247

1164235

بهره مند

سارا

63

1996

7725

1294772

بهزادی گیلوان

انیس

63

5

8245

1563667

بهشتی

نسیبه

61

1388

4670

1569622

بیرونی

عادل

60

3

4597

1007227

پارسای ترزنق

علی

55

663

5392

1144582

پاکباطن توپکانلو

ساناز

63

1866

4674

1007969

پاکیزه

مریم

57

9949

8202

1226252

پناهنده

محمد

63

1330

8231

1488489

پورعلی

مسعود

60

53

7541

1016454

پورنجف

زهرا

63

3849

8296

1393549

تجملیان

حمیده خانم

59

305

5404

1070141

تدین

بهاره

61

4415

4606

1241021

تفرجی

سارا

61

3517

8296

1243907

تمجیدی

حامد

63

1811

6376

1530018

جعفرپور

اکبر

65

3634

7426

1513552

جعفری امینه اصفهانی

رویا

61

1566

8244

1038414

جنگجوحاجی خواجه لو

محمد

64

50

8202

1194652

چاچ

سمیه

64

295

2078

1327791

چگنی

حمیدرضا

59

11793

4263

1049215

چوداری قره پاپاق

لیلا

63

2131

2947

1003940

حافظی فر

مریم

61

721

7786

1437659

حبیبی

مرتضی

64

147

8269

1526487

حجاری زاده

پیمان

61

7420

8247

1423929

حسن خانی

صغری

62

1014

8269

1192963

حسن زاده

رضا

59

933

4080

1307944

حسین پوربوینی

مهدی

63

122

8253

1525844

حسینی

جمشید

49

886

8231

1398168

حسینی

نیره سادات

61

1907

8296

1515957

حقی

سیده سعیده

62

4104

8245

1193110

حقی

مرتضی

63

738

4229

1514916

حقیقی فشی

مریم

59

1001

8244

1382673

حمزه

شیرین

64

47

5404

1195962

حیاتی

داود

65

4015

2078

1569705

حیدری

امیر

63

4578

4533

1569396

حیدری

بهزاد

60

4546

7773

1525804

خادمی

محمد

65

2100

8231

1287265

خالداری اپورواری

ذوالفقار

53

2830

2080

1026529

خدایی زنگبار

مهناز

64

4388

8233

1434977

خسروابادی

هومن

62

2943

1772

1477042

خلج

روشنک

61

25447

4606

1192942

خلفی

محمد

63

22

4080

1190577

خلیفه

سولماز

62

35493

2947

1050790

خندانی

ادریس

54

737

7280

1154775

خورشیدزاده

مرتضی

63

413

8298

1255852

خورشیدی

فاطمه

63

187

4338

1088290

دارویی

عباسعلی

56

882

2078

1283030

دانایی بمی زاده

مرضیه

64

661

4396

1517510

داودی نژاد

لادن

61

2043

8298

1155879

داوری شمس ابادی

محمود

63

9

4338

1267412

درفشان

پروین

55

34854

4661

1194117

درویشی

مهسا

65

7108

2078

1402729

دهاقین

وحید

64

25

2080

1393557

دهقان مروستی

ساناز

60

1357

5404

1082062

دهقانی ناژوانی

حسین

61

1306

4080

1299757

دهقانی نسب

ثریا

61

7130

8231

1355253

ذبیحی

علی

65

138

4259

1077446

ربانی

زیبا

50

3

5310

1421494

رحمانی

فاطمه

64

266

8201

1227417

رحیمی

احسان

61

805

2078

1100602

رحیمی

زهرا

62

830

8253

1338738

رستمی قادی

زهرا

64

15

2946

1129110

رسولی گندمانی

حسین

49

1902

5316

1418895

رشیدی منفرد

سمیرا

65

1423

4259

1269451

رضایی

امیر

62

1382

7773

1514269

رضی

سارا

60

28229

8247

1562414

رعیتی دماوندی

مهرانه

64

911

4533

1247965

رفعتی

شهاب الدین

60

658

7786

1286781

رفیعی

کبری

62

6

4080

1354408

رنجبر

مسعود

64

475

7539

1477515

رنجبرازاد

زهرا

55

4

4538

1028152

رنجبری کریمیان

ژیلا

60

3472

4009

1570310

رنجبریان

علیرضا

61

2765

4662

1300210

رهگشای

ذبیح اله

53

666

8231

1489365

روانبخش

جواد

59

19

4606

1364386

رونقی

اشرف

57

35820

8245

1490639

ریاحی نظری

محمدعلی

55

508

7773

1555397

زارع

الناز

62

5447

8201

1232214

زارع

راضیه

62

1948

8269

1185889

زارعی

عذرا

63

90

4396

1267872

زارعی

مرتضی

63

10

8202

1255094

زارعی

مهسا

60

303

4080

1403639

زاهدی جهرمی

سیدعبدالحسین

64

1860

8245

1287202

زرندی

مریم

64

1588

7492

1519447

زندی پور

الهام

53

3870

7280

1023696

سالک فرخی

امیر

63

3813

4669

1419898

سپاهی

علی

63

1212

4259

1477469

ستودگان

سعیده

61

252

7726

1418715

سرایلو

سمیرا

63

242

4103

1424443

سرداری زاده

سپیده

61

5818

8269

1079804

سرودی

عاطفه

62

746

4103

1029489

سعیدی بایقوت

صفر

55

1866

8231

1528695

سلسبیلی

سیدحمید

65

18640

7280

1569751

سلطانپور

حسن

63

534

4533

1361355

سلگی

راضیه

65

4007

8296

1520116

سلیمان نژاد

لیلا

64

710

4147

1192781

سهرابی

مجتبی

62

3868

7539

1477189

سیف اللهی فخر

سپیده

63

13547

7786

1129980

شاهوردی شهرکی

اسیه

65

411

2078

1329859

شاهیوندی

فردوس

58

843

8202

1451805

شریفی بجدنی

نصیبه

62

1022

8253

1275369

شریفی بله جر

حلیمه

59

628

5392

1561437

شعبانیان

سارا

63

3232

7725

1183826

شعیبی

احمد

63

1572

8253

1525856

شفابخش

علی

60

891

8231

1477057

شکوری محمودابادی

کبری

61

11596

7786

1072126

شکوهی دولت ابادی

محمود

63

4560

4606

1388298

شهیدی

فرزانه

62

450

6376

1404255

شهیدی نژاد

طیبه

65

13851

8241

1527046

شیخ فتح الهی

سجاد

62

2926

8247

1536528

صادقی افجه

شیما

58

4768

8241

1561353

صادقیان

لادن

62

18287

4533

1562099

صالح زاده

صنم

63

10439

7725

1154974

صالحی

بهنام

61

2056

7539

1459836

صفایی

مرتضی

59

621

8253

1192840

صفی خانی محمودزاده

حسین

63

337

4080

1380661

صفی کیکله

الهام

63

1630

8247

1520429

ضرغامی

صغری

63

1556

7426

1031654

ضیایی پورتسوج

زهرا

60

14754

8241

1314995

طالبیان صوفی

امیر

64

523

7398

1536181

طباطبایی

ملیحه

63

289

8241

1402321

طباطبایی

مهین السادات

59

1037

8244

1527102

طبایی

سیدداود

63

1370

8245

1164171

ظریف اسیابان

دینا

64

3464

4533

1071955

عابدیان چرمهینی

مسعود

65

520

7541

1525761

عادلی

ایمان

65

3295

8231

1210791

عادلی

قاسم

63

15

8231

1191203

عباباف

مرضیه

64

858

4080

1365378

عباسی

یاسین

61

5

4231

1231122

عباسی سرداری

محمد

64

21

4225

1050775

عباسی شبیلوی سفلی

امین

63

798

7280

1403647

عبدالحی

حسین

58

2208

5464

1053230

عبداله زاده

فایق

59

673

5392

1518877

عبدنصرالهی

نسیبه

64

1193

2946

1513179

عرب تبارفیروزجایی

فاطمه

64

159

8244

1314980

عرب زاده

حمیدرضا

64

52

4231

1525852

عسگری پور

وحید

62

4654

8233

1005702

عظیمی مطعیم

فرهاد

43

468

8247

1402567

علایی طباطبایی زواره

فاطمه

63

1313

4080

1102464

علمداری کل کل

زهرا

64

71

8233

1402122

علوی رضوی

بی بی زهرا

54

914

8231

1154403

علی پور

ایمان

65

7389

8247

1326855

علیپور

فرشته

62

406

4229

1569862

غرقی

علی

63

2199

4606

1569988

غریبیان لواسانی

سیدمجید

64

15759

4597

1477190

غفاری

لیلا

63

5255

4606

1569491

غفاری میاب

ارش

63

1943

4533

1489468

غلام نژاد

محمد

60

2448

4538

1070194

فاضلی نژاد

فرزانه

61

1763

4538

1488548

فرامرزی دوزین

روح اله

61

337

7541

1156858

فروتن بایگی

مریم

55

39121

5392

1520321

فرید

مهرنوش

64

1598

7426

1380849

فریدون فر

سوگل

63

2883

2946

1115183

فریدونی

محسن

57

691

7492

1435741

فضلی

مصطفی

63

462

8269

1026940

فلاحت

حاجیه

55

503

8245

1477349

فیض اله بیگی

ارزو

56

4529

7726

1326816

فیضی کمره

توران

64

819

4155

1203688

فیلی

رضوان

63

635

8245

1167676

قاسمی

زهرا

61

8423

7397

1065763

قاسمی چمگردانی

سمیه

63

366

6089

1477440

قجری

غزاله

64

649

4538

1403543

قربان زاده

مهدی

53

1163

8231

1343042

قربانیان

مائده

58

1582

8202

1518920

قزوانچاهی

راضیه

48

313

8298

1218649

قنادیان

مهدی

64

860

8253

1155433

کارگر

حسن

63

1334

4231

1355259

کارگر

مجید

65

996

4263

1092086

کبریایی زاده

جمیله

61

16

8201

1513491

کربلایی کامران

سعیده

60

4860

5464

1000700

کردی

حسن

64

196

2081

1529421

کرمی

ارش

63

9

4147

1563722

کرمی

رضوان

63

11970

4676

1078599

کریمی پوردوانی نژاد

فروغ

61

3495

8247

1256643

کشاورزی

رسول

53

111

8233

1243481

کشتکار

محمدحسین

64

90

8253

1084587

کلانتری

حکیمه

62

69

5404

1526772

کلاه چی

محمدمهدی

64

1483

8247

1479680

کمالی فرد

سولماز

64

1970

4597

1047300

کیانوش

حسین

61

36

7773

1084728

کیخسروانی

مولود

65

11523

2078

1569274

کیمیایی

سیدامید

61

1751

7725

1301472

گودرزی

فرشید

63

12

8201

1067846

گودرزی

میثم

59

1133

8296

1312631

لسانی

نویسا

64

1351

8247

1260591

محبت

راحله

62

3036

2078

1372145

محبی نودژ

علی

60

59

2080

1423433

محمدی

فاطمه

62

1393

5481

1536106

محمدی ازندریانی

رقیه

60

221

5404

1315054

محمدی محلی

سیدروح اله

65

31

7398

1287932

محمدی نژاد

جواد

58

879

7539

1489512

محمودکلایه

سعید

60

13873

7726

1267255

محمودی

رها

63

2914

7726

1402282

مختاری هیزجی

هایده

61

1242

8244

1476364

مرتضوی مقدم

فاطمه السادات

65

30803

7541

1545902

مرویی میلان

فیروز

61

399

5392

1339785

مسعودیان

زینب

61

768

7398

1518617

مشهدی

راحیل

62

5244

8298

1012090

مشهدی قره قیه

هادی

63

1551

8269

1514615

مصلی

سمیرا

64

12878

8247

1520137

مطهری بیدگلی

مریم السادات

64

24952

4155

1151622

معصومی نژاد

فاطمه

61

883

8247

1476399

مقدم

فاطمه

61

1561

7541

1144049

ملک پور

سمیه

61

3177

7726

1282084

ملکشاهی

محمدمهدی

63

1620

6376

1210428

ملکی

زیبا

54

983

7539

1258209

ملکی نژادبهابادی

حسین

64

14

7397

1539672

ممیوند

زینب

58

19302

2078

1191095

منجزی

فروغ

62

1622

7539

1374251

مهدیان

ساره

63

43

2081

1281197

موحدی

مریم

61

890

8296

1154141

موسوی پناه

سیدابراهیم

58

608

8231

1240968

میرحسینی

بهاره

64

3192

6376

1240803

میرعلی

اعظم

62

216

6376

1294183

میمندی

کتایون

56

198

4396

1555375

مینویی مظلوم فومنی

سیده رقیه

63

282

8201

1536259

نادری

ساناز

64

5178

8241

1436408

نادی زاده

حسین

63

1521

8269

1300339

نارکی

هوشنگ

49

559

7539

1067979

نامدارمقدم

جعفر

62

464

6089

1163070

نامنی

عزت

41

572

8202

1141920

نانگر

علی

56

29924

8296

1382576

نایینی فرد

امه کلثوم

63

203

5404

1256175

نجم الدینی

کریم

63

338

2080

1150436

نزاکتی علی اصغری

مهدیه

54

15925

8233

1065837

نصراصفهانی

مرضیه

63

3293

6376

1511827

نصرین کامران

فتانه

61

2027

8231

1488451

نصیری بزنجانی

معین الدین

62

348

4396

1103168

نظری

حسین

64

41

5310

1563076

نفیسی

سپیده

63

381

4666

1231164

نقدی

محمد

64

12

4224

1031928

نقوی هرزند

ملیحه

60

3129

5392

1018345

نقی زاده

خالق

60

6934

8253

1191192

نمروری

معصومه

53

87083

4080

1349483

نوراشرف الدین

سیدابوالحسن

64

17

8296

1338003

نوربخش قادی

فروغ

63

11065

8244

1518825

نوری زاده اب باریکی

طناز

64

566

8298

1003898

نیاپور

نازیلا

65

3012

4396

1562855

نیک مرد

فاطمه

63

11228

4661

1563089

نیکنام

هدا

58

1350

4666

1569740

نیلفروشان

محمدصادق

61

4303

4606

1150483

هاشمی عطار

خدیجه

59

2875

8233

1422517

هدیه لو

اشرف

58

899

5748

1129263

همتی چهارده

حامد

63

23

8298

1339790

ولی نژاد

خدیجه

62

8

7397

1520310

یاوری

نسرین

57

14

4225

1129501

یزدان پناه

احمد

63

53

4229

1190553

یوسفی

فروزان

63

1325

4669