X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 13 آبان‌ماه سال 1387

شرایط وضوابط،تاریخ و نحوه‌ ثبت‌ نام‌ در آزمون‌ ‌ تحصیلات‌ تکمیلی

منبع:سازمان سنجش


سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ کلیه‌ متقاضیان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌1388 و المپیاد علمی دانشجویی کشور می رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکورو از طریق اینترنت از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 12/8/87 آغاز و در پایان‌ روز دوشنبه20/8/1387 پایان‌ می‌پذیرد، لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی ذیل می باشندمی توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمایند.

1 - شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان‌ :

داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و برادران از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.

1-1- شرایط عمومی‌:

الف‌- اعتقاد به‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌- ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).
تبصره‌1. ملاک،‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره‌2. اقلیتهای‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند.(به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).
ج- عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌. در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.
د- نداشتن‌ سابقه‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن‌.
هـ. - عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
و- عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).
ز- برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
ح- کارکنان رسمی دولت واعضای هیات علمی دانشگاهها براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادامه تحصیل در داخل کشور نیازی به طی مراحل گزینش ندارند‌، لذا این دسته از داوطلبان در زمان انتخاب رشته ( درصورت مجاز به انتخاب رشته بودن) باید برگ اشتغال بکار خود رااز کارگزینی دستگاه یا دانشگاه متبوع دریافت وبه نحوی که اعلام می گردد به این سازمان ارسال نمایند

2-1-شرایط اختصاصی :

الف‌- داشتن‌مدرک‌کارشناسی‌(لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد(فوق‌ لیسانس‌ یا دکتری‌ حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکورموردتاییدشورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ وفناوری‌ ویا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.
تبصـره‌1- شرکت‌ مجدد فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ویادکتری در همان رشته و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دانشجویان دوره دکتری ممنوع می‌باشد و حق ثبت‌نام و شرکت در این آزمون را ندارند. لذا فارغ التحصیلان با توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنما در رشته‌ای‌ که‌ فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند می‌توانند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون شرکت نمایند.‌ ضمناً لازم است به تذکرمندرج دربند«ج» صفحه یک دفترچه راهنما توجه نمایند.
تبصـره2- فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌رشته‌های‌ گروه‌پزشکی‌ متقاضی‌شرکت‌ دراین‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ بایدتوجه‌ داشته‌ باشند که‌ از لحاظ طرح‌تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌بهداشت‌، درمان‌و آموزش‌پزشکی‌، وضعیت‌خودرا مشخص‌ وازنظروزارت‌ مذکورمنعی‌ برای‌ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ درآزمون‌ و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود .
تبصره‌3- فارغ‌التحصیلان‌ ودانشجویان‌ رشته‌های‌ دبیری‌ بایدقبل‌ ازثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ وبدون‌ قید وشرط وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آنرا نزد خود نگاهدارندتا بهنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند.بدیهی‌ است‌ درصورت‌ قبولی‌ باید مجدداً به‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تعهدخدمت ‌بسپارند.

شرایط استفاده ازامتیاز دبیران : فرهنگیان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌ علاوه بر دارا بودن شرایط ذیل ازطریق‌ سازمان‌ آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ خدمت‌ خود از رشته‌های‌ مورد نیاز آموزش‌ وپرورش‌ مطلع‌ وباتوجه‌ به‌ این‌ نیازها درآزمون‌ شرکت‌ نمایند. ضمناً فهرست رشته‌های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2 )آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1388 متعاقباً اعلام و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شوند می   توانند از امتیاز دبیری استفاده نمایند. این دسته از داوطلبان ضمن علامتگذاری بند مربوط در تقاضانامه، باید شرایط ذیل را نیزدارا باشند .
1- در استخدام رسمی (قطعی- آزمایشی)و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش ودرحال اشتغال به کارباشند.
2-رشته تحصیلی انتخابی آنان در دوره‌های کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی قبلی در دوره کارشناسی ( حسب نیاز آموزش و پرورش ) و یا رشته تدریس موظف ( حداقل 12 ساعت ) و یا پست مورد تصدی مرتبط باشد.
3- ادامه تحصیل کارکنان آموزش وپرورش دررشته‌های غیرمرتبط وغیرموردنیازممنوع می باشد، مگردرمواردی که افرادمجوزثبت نام وادامه تحصیل در رشته‌های غیرمرتبط را ازشورای برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استان کسب نموده باشند.
4-فرم تکمیل شده شماره2(مبنی برموافقت باثبت نام واستفاده ازامتیازدبیران دررشته مورد نظردردوره‌کارشناسی ارشد) را از سازمان و یا اداره آموزش وپرورش محل‌خدمت دریافت و نزدخود نگهدارند. بدیهی‌است درصورت نیاز، ‌نحوه ارسال متعاقباً به اطلاع داوطلبان خواهدرسید . (نمونه فرم درصفحه 28 دفترچه راهنما درج گردیده ‌است).
5- استفاده ازماموریت آموزشی تابع مقررات مربوط می باشدوشرکت وپذیرش درآزمون برای متقاضی بمنزله موافقت باماموریت آموزشی نخواهدبود.
نکته مهم: دارندگان‌ مدرک‌ کارشناسی‌ مراکز ضمن‌ خدمت‌ فرهنگیان‌ مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در این‌ آزمون‌ نمی‌باشندمگراینکه درآزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی سال1384، 1385، 1386ویا1387 شرکت وحدنصاب لازم را کسب نموده باشند.
تبصره‌4- داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌ نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌ دریافت‌ و آنرا نزد خود نگاهدارند.
ب‌- براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 334 مورخ‌ 7/11/75شورای‌عالی‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌(اعتبار دانشگاه‌ و محتوی‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ در این‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ وشرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ حداقل‌80 درصد نمره‌ حدنصاب گزینش آزاددررشته‌ امتحانی و درسهمیه‌ آزاد (غیرازکدرشته محلهای بورسیه‌ و هر نوع‌ سهمیه ‌دیگر) را کسب‌ نمایند، عنوان‌ معادل‌ از مدرک‌ تحصیلی‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود .
ج‌- براساس‌ مصوبه‌ جلسه368مورخ‌3/11/74شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌درمورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادرشده‌ توسط مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که براساس‌ مدرک‌ صادرشده‌توسط مدیریت حوزه علمیه قم‌دوره‌سطح‌2راگذرانده‌اندو یا تا تاریخ 31/6/88 فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند،‌ منحصراً می‌توانند در هریک‌ ازکدرشته‌های ‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌ نام‌ ودر آزمون‌ آن‌ شرکت‌ نمایند و در صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی‌ است ‌ این‌دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خودراکه‌ توسط مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ صادر گردیده‌است‌ دراختیارداشته باشند.
د- کلیه‌ فارغ‌التحصیلان‌ رتبه‌ اول‌‌ دوره‌ کارشناسی‌ دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌عالی‌ موظفند براساس‌ مفادآیین‌نامه‌ ادامه‌ تحصیل‌ فارغ‌التحصیلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ کارشناسی‌(مصوب‌ 28/2/84 وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری)‌ دراین‌ آزمون‌ ثبت‌ نام‌ وشرکت‌ نمایند.بدیهی‌ است‌ درصورت‌ عدم‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌درآزمون‌ ازمفاد آیین‌ نامه‌ مذکور بهره‌مند نخواهند شد.
تبصره1‌- امتیازاستفاده‌ ازمفادآیین‌نامه‌ ادامه‌ تحصیل‌ فارغ‌التحصیلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ کارشناسی‌ مصوب‌ 28/2/84، منحصرا‍‍‌ً برای‌ فارغ‌التحصیلا ن دوره‌کارشناسی‌ مؤسسات‌آموزش‌عالی‌ تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ می‌باشدو شامل‌ فارغ‌التحصیلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ کارشناسی‌ موسسات‌ آموزش‌عالی‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌
نمی باشد .
توضیح‌: دانش‌آموختگان‌ رتبه‌اول ‌دوره ‌کارشناسی درصورت شرکت درآزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌‌وکسب حداقل90%حدنصاب گزینش آزاد در رشته محل منتخب خود، به عنوان پذیرفته شده درآن رشته محل درصورتی که بالاترین نمره را دربین رتبه اولی‌های متقاضی دانشگاه مربوط را داشته باشد محسوب می‌شوند و ازسوی سازمان سنجش به عنوان ظرفیت مازاد آن رشته محل معرفی خواهندشد.
تبصره2: حداکثرمدت‌ تحصیل برای دانش‌آموختگان رتبه‌اول دوره کارشناسی‌پیوسته هشت نیمسال، برای دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ناپیوسته چهارنیمسال وبرای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ پیام‌نور و همچنین دوره‌های نیمه‌حضوری یاغیرحضوری ده نیمسال‌ میباشدوضمناً به لحاظ میانگین کل، داوطلب بایدحائز بالاترین میانگین درمقایسه با دانشجویان هم‌ رشته وهم ورودی درموسسه محل تحصیل خود (برای دانشجویان دانشگاه پیام نوردرکلیه واحدها و مراکزدرسطح کشور)باشد.
تبصره3: مشمولان این آیین نامه مجازندحداکثرطی مدت دوسال پس اززمان تحصیل صرفاً برای یکبارازتسهیلات آن
بهره مندشوند.
هـ - به منظوراجرای‌ قانون‌ اعطای‌ مدرک‌ کارشناسی‌ و بالاتر به‌حافظان‌کل‌ قرآن‌ مجید مصوب‌ سال‌ 1375 مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌ و آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ مذکور مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ (5/11/76) ،حافظان کل‌ قرآن‌ مجیدکه‌خواهان‌ استفاده‌ ازمزایای‌ درنظرگرفته‌ شده‌ هستند، ضرورت دارد‌ با توجه به توضیحات ذیل رشته‌ علوم‌ قرآن‌ و حدیث‌ (کد 1111) راانتخاب‌و بند مربوط درتقاضانامه ثبت نام اینترنتی راعلامتگذاری نمایند.
1 - داوطلبان‌دارای‌ مدرک‌رسمی کارشناسی‌ علوم‌ قرآنی ‌به منظور ثبت‌نام ‌لازم است باعلامتگذاری بند مربوطه درتقاضانامه، حافظ قرآن بودن خودرا اعلام نمایند.
تبصره‌ . ازدارندگان مدرک کارشناسی علوم قرآنی(فقط علوم قرآنی)‌ پس ازاعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، برای‌ احرازصحت‌ حفظ کل‌ قرآن‌ مجید و ترجمه‌ اجزای‌اول‌ وسی‌ام‌، دعوت‌ بعمل خواهدآمد. لذا این افراد لازم است به هنگام مراجعه مدرک کارشناسی خود راکه حداکثر تا تاریخ 31/6/88 دریافت داشته اند را ارائه نمایند .
2 - داوطلبان حافظ‌ کل‌ قرآن‌ مجید دارای مدرک دیپلم یاگواهی پیش دانشگاهی یا فاقددیپلم‌ به منظور ثبت نام لازم است بند مربوطه در تقاضانامه اینترنتی را علامتگذاری نمایند.
3 - داوطلبان حافظ‌ کل‌ قرآن‌ مجید دارای مدرک دیپلم یاگواهی پیش دانشگاهی یا فاقددیپلم، لازم است آخرین معدل احراز شده خود را در بند 27 تقاضانامه اینترنتی درج نمایند. ضمناً کد محل فارغ‌التحصیلی خود را در بند 22 تقاضانامه کد 248 درج نمایند.
تبصره‌ 1- براساس‌مصوبه‌مجلس‌محترم‌شورای‌اسلامی داوطلبان می‌بایستی‌درآزمون ترجمه وتفسیر و دروس اختصاصی علوم‌قرآنی‌درسطح ‌کار شناسی که همزمان با آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1388 برگزار خواهد شد شرکت نمایند
تبصره‌ 2- ازمتقاضیان مدرک کارشناسی باتوجه به حدنصاب نمره علمی جهت آزمون صحت حفظ کل قرآن مجید وترجمه اجزای اول وسی‌ام دعوت خواهند شد.
تبصره‌ 3- آزمون‌ شفاهی‌ صحت حفظ قرآن‌ مجید همه‌ ساله‌ بعداز برگزاری آزمون ویژه و استخراج اسامی نهایی حافظان، برگزار می‌شود.
و- پذیرفته‌شدگان‌نهایی دوره روزانه ‌آزمون‌ورودی‌تحصیلات‌تکمیلی سال1387 حق‌ثبت‌نام‌وشرکت‌دراین‌آزمون‌را ندارند ..
تبصره: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه حضوری، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی وغیردولتی و دوره مجازی درآزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1387 درصورت عدم ثبت نام در رشته قبولی ویا انصراف ازآن بارعایت سایرشرایط وضوابط می توانند درآزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال1388 ثبت نام و شرکت نمایند.
ز- دانشجویان سال‌آخرو‌یا فارغ‌التحصیلان مقطع‌کارشناسی و یا کارشناسی‌ناپیوسته‌ ورودی سال 1376 به بعدکه‌معدل آنان کمتراز 12 می‌باشد حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ دراین‌ آزمون‌را ندارند.
ح- پذیرفته‌شدگان‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ همه‌ مقررات‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌ خود هستند.
ط‌- پذیرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلی‌ که‌ وزارت‌علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در صورت‌ نیاز تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند.
تبصره‌- پذیرفته‌ شدگان‌ شاغل‌ دروزارتخانه‌ ها، سازمانها ونهادهای‌ دولتی‌ باتوجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ بایدبرابرطول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد ، درموقع‌ ثبت نام‌ به‌ وزارتخانه‌ ، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.
ی‌- وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ وفناوری‌ به‌ هیچ‌ یک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد بورس‌ تحصیلی‌ اعطا نمی‌نماید.
ک- بهره‌مندان‌ ازمزایای‌ صندوقهای‌ رفاه‌ دانشجویان‌ چنانچه‌ قصدادامه‌تحصیل‌ درمقطع‌ بالاترراداشته‌ باشند،می‌توانندباسپردن‌ تضمین‌ کافی(به‌تشخیص ‌صندوقهای‌ رفاه‌ دانشجویان‌)به‌صندوقهای‌مذکور ،انجام‌تعهد خود را به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصیلی‌ جدید موکول‌ نمایند.
تبصره‌- چنانچه‌ هریک‌ از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل‌از ثبت‌نام ‌درمقطع ‌تحصیلی‌جدید با صندوقهای ‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ نمایند.

کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

بر اساس مصوبه بیست و پنجمین شورای نظارت و برنامه‌ریزی آزمونهای تحصیلات تکمیلی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در صورت موافقت می توانند کارشناسان حوزه خود را برای برخورداری از تسهیلات مربوط فقط برای دوره‌های شبانه و پیام نور معرفی نمایند. شرایط و ضوابط مربوط در دفترچه شماره 2 درج خواهد شد.
لازم به توضیح است این کارشناسان برای بهره‌مندی از شرایط و ضوابط مذکور می بایست در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1388 ثبت نام و در آزمون شرکت نمایند.

شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی:

داوطلبان شرکت‌کننده اتباع خارجی،بایدعلاوه برشرایط عمومی واختصاصی این آزمون،دارای شرایط ذیل بوده وبندمربوط در تقاضانامه ثبت نامی راعلامتگذاری نمایند.
1-ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم ایران در این آزمون منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر ذیل می‌باشد:
الف- دفترچه پناهندگی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ب- گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش‌ماه باشد.
ج-کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره ازدفتراموراتباع ومهاجرین خارجی استانداریها.
د- برگ تردد خروجی مدت‌دارمرحله سوم طرح آمایش صادره از دفتراموراتباع ومهاجرین خارجی استانداریها.
2-داشتن حداقل معدل 14 برای رشته‌های فنی و مهندسی و حداقل معدل 16 برای سایر رشته‌های تحصیلی در دوره مورد نظر الزامی است.
3-داوطلبان واجدشرایط ثبت‌نام به استثناء مناطق ممنوعه ترددواسکان اتباع خارجی مجازبه ثبت‌نام درسایر مناطق کشور می‌باشند (توضیح مناطق ممنوعه تردد،دراطلاعیه این سازمان درهفته‌نامه پیک سنجش13/8/87 و20/8/87ودرسایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org درج خواهد شد).
4-درهرمرحله‌ای مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورتشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری بعمل خواهد‌آمد.
5-به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی،ثبت‌نام قطعی و ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می‌باشد.
6-جمهوری اسلامی ایران تعهدی درخصوص صدورمجوزاقامت برای خانواده پذیرفته‌شدگان (به استثنای همسروفرزند مقیم دانشجو) در کشورندارد.
7-پذیرش اتباع خارجی دررشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (ازجمله تعهدات استخدامی) اکیداً ممنوع می‌باشد.
8-جمهوری اسلامی ایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت دانش‌آموختگان خارجی ندارد واتباع مذکور‌بایدپس ازتحصیل به کشورمتبوع خویش برگردند.
لازم است داوطلبان واجدشرایط فوق برای شرکت درآزمون فرم مشخصات مندرج در اطلاعیه این سازمان درهفته‌نامه پیک سنجش 13/8/87 و 20/8/87 ونیز درسایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org تکمیل و به آدرس: تهران: خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، روبروی میرداماد غربی، جنب شیرخوارگاه آمنه، کدپستی: 1996614413 ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ارسال نمایند.

3-1- مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌:

براساس‌ اعلام‌ رسمی‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ یکی‌ از شرایط زیر را دارا باشد.
(1)کارت‌ پایان‌ خدمت‌.
(2)کارت‌ معافیت‌ کفالت‌ یا پزشکی‌ دایم‌ و یا کارت‌ معافیت‌ دایم‌ زمان‌ صلح‌ با فرم‌ کامپیوتری.
(3) متولد سال‌ 1354 و قبل‌ از آن‌ ( تبصره‌: فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌ ورشته‌ دامپزشکی‌ متولد سال‌1344 و یا قبل‌ از آن‌)
(4) داشتن دفترچه آماده به‌خدمت‌بدون مهرغیبت‌که مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت نام سپری نشده باشد .
تبصره1‌- پذیرفته شدگانی که به هنگام ثبت نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیازی به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند .
تبصره2‌- این‌ افرادلازم‌ است‌ درتاریخی‌ که‌ توسط سازمان وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ اعلام‌ می‌شود به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ ودارابودن‌ سایرشرایط وضوابط، درهرمرحله‌ای‌ از خدمت‌ وظیفه‌ترخیص‌ خواهند شد. در غیر این‌ صورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و قبولی‌ آنان‌ «کان‌لم‌یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.
(5) فارغ‌التحصیلان‌ دوره های کارشناسی‌ و یا کارشناسی‌ ارشد متعهد خدمت‌ سازمانها و یا وزارتخانه‌ها با ارائه‌ گواهی‌ از ارگان‌ مربوط مبنی‌ بر این‌که‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌آنان‌ یا طرح‌ تعهد خدمت‌ آنان‌ به‌ سازمان‌ و یا وزارتخانه‌ مربوط تا31/6/1388به‌ پایان‌ برسد .
تبصره‌- ثبت‌نام و شرکت مشمولین وظیفه عمومی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی (لیسانس) و با رعایت قوانین موضوعه، درصورت موافقت وزارتخانه ذیربط ضمن منفک شدن ازانجام تعهد وشروع مجددآن پس از پایان تحصیل، برای رشته موردنیاز وزارت مذکور بلامانع است.
(6) دانشجوی‌ سال‌ آخر که‌ تا تاریخ31/6/1388فارغ‌التحصیل‌ شود.
(7) پرسنل‌ شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.
(8) طلبه‌ دارنده‌ مدرک‌ لیسانس‌ ( کارشناسی‌) مورد تایید، به‌ شرطی‌ که‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ تایید نماید که‌ معافیت‌ تحصیلی‌ وی‌ در حوزه‌،پوششی‌ برای‌تحصیل‌ در دانشگاه‌ نیست‌ وطلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در حوزه‌، به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ کند، با همان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال‌به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌ . بدیهی‌ است‌ هر موقع‌ حوزه‌ علمیه‌ معافیت‌ تحصیلی‌ طلبه‌ای‌ راخاتمه‌یافته‌اعلام‌ کند، مشمول‌ دیگر نمی‌تواند به‌ عنوان‌دانشجو از معافیت‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ استفاده‌ نماید و باید به‌ خدمت‌ اعزام‌ شود.
تبصره‌- افراد مشمول‌ بند 8 فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ درآزمون‌ باید موافقتنامه‌ مذکور را دریافت‌ و به‌ هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند.
(9) فارغ‌التحصیلان‌ دوره های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثرتا31/6/1388 دوران خدمت وظیفه آنان به پایان برسد با ارائه کارت پایان خدمت به هنگام قبولی دردانشگاه.
تبصره‌- فارغ‌التحصیلان‌ دوره های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثرتا30/11/1388 دوران خدمت وظیفه آنان به پایان برسد، منحصراً می توانندکدرشته محلهای تحصیلی نیمسال دوم را ( در صورت وجود ) انتخاب نمایند

2- ثبت‌نام‌:

الف‌- هرداوطلب ‌بر اساس‌علاقه ‌فقط می‌تواند دردو کد رشته‌ امتحانی (اصلی وشناور)‌، ثبت‌نام‌ و در امتحانات‌ مربوط شرکت‌ کند.
کلیه‌ فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌های کارشناسی‌ مورد تایید(بدون‌ توجه‌ به‌ نوع‌ مدرک‌ تحصیلی‌) می‌تواننددرآزمون‌ ورودی‌ دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ‌داخل رشته‌های‌ گروه‌ علوم‌انسانی‌، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر( بجز گروه پزشکی وکدرشته‌های امتحانی که شرط عنوان مدرک تحصیلی درآنان اعمال ودر جدول رشته‌های امتحانی درج گردیده ) ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ کنند.تحصیل‌ در دوره‌ کارشناسی‌ ارشد منوط به‌ قبولی‌ درامتحان ‌ورودی‌ وگذراندن دروس پیش‌نیاز به ‌تشخیص‌گروه آموزشی ‌مربوط بوده و هزینه دروس پیش‌نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت می‌شود.
تبصره‌: داوطلبان‌ ‌درصورت‌ داشتن‌ شرایط، علاوه ‌ بر انتخاب رشته‌اصلی‌ می‌توانند متقاضی‌ شرکت‌ دریکی‌ از 61 کدرشته‌ امتحانی شناور شامل رشته های :
سنجش‌ازدورو سیستم ‌اطلاعات‌جغرافیایی(کد1103)،فرهنگ و زبانها ی باستانی‌(کد1109)،مجموعه زبان‌ شناسی(کد1110) ، علوم‌کتابداری‌واطلاع‌رسانی(کد1119)،مجموعه علو م تربیتی3(کد1123)، مجموعه مدیریت جهانگردی(کد1125)،مجموعه‌ ایرانشناسی(کد1127)، آموزش زبان ژاپنی(کد1128)، زبان وادبیات اردو (کد1129)،مجموعه مطالعات‌ زنان‌(کد1137)، مجموعه علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌(کد1138)،مددکاری‌اجتماعی‌(کد1139)،پژوهش‌علوم اجتماعی(کد1140)،برنامه‌ریزی،مدیریت‌وآموزش محیط زیست(کد1146)، مجموعه مدیریت‌اجرایی‌(کد1148)،مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی(کد1202)،مجموعه فوتونیک(کد1205)،علوم کامپیوتر(کد1209)، علوم محیط زیست (کد1215)، مجموعه‌زیست شناسی دریا(کد1216)،علوم‌دریایی‌واقیانوسی(فیزیک دریا) (کد1217)، مجموعه‌تاریخ‌وفلسفه علم(کد1218)،مجموعه مهندسی نفت‌(کد1253)،مجموعه مهندسی پلیمر (کد1255)، مجموعه ‌مهندسی‌ معماری ‌کشتی(کد1256)،‌مهندسی شیمی-مخازن‌هیدروکربوری(کد1258)، مهندسی صنایع(کد1260)،مدیریت درسوانح طبیعی(کد1262)،مهندسی‌مواد- نانومواد(کد1273)، مجموعه مهندسی‌فناوری ‌اطلاعات‌( IT ) (کد1276)، مجموعه مهندسی هوافضا(کد1279)، مهندسی‌ شیمی،بیوتکنولوژی و مهندسی داروسازی(کد1285)،مهندسی پلیمر-صنایع رنگ(1286)، مهندسی طراحی محیط زیست(کد1287)،مدیریت‌نساجی(کد1288)، مهندسی‌فرآوری ‌وانتقال ‌گاز(کد1289)،مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون (کد1290)، مهندسی مکاترونیک(کد1291)، مهندسی‌ایمنی وبازرسی فنی(کد1292)،مهندسی تولیدات گیاهی(کد1310)،مهندسی‌ ‌کشاورزی-حشره ‌شناسی‌ کشاورزی(کد1314)،هواشناسی کشاورزی(کد1320)، مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون‌کشاورزی(کد1322)، مهندسی منابع ‌طبیعی‌-بیابان ‌‌زدایی‌(کد1323)،مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی درکشاورزی‌(کد1324)،مهندسی کشاورزی- توسعه ‌روستایی (کد1325)، مهندسی کشاورزی- شناسایی‌ ومبارزه‌ باعلفهای هرز(کد1326)، مدیریت‌کشاورزی(کد‌1327)، برنامه‌ریزی شهری ‌و منطقه‌ای ‌(کد1350)، طراحی‌شهری (کد1351)، مرمت‌واحیاءبناهاوبافتهای‌ تاریخی‌(کد1353)،مجموعه پژوهش‌هنر (کد1359)، مدیریت پروژه وساخت‌(کد1361)، بیوشیمی بالینی(کد1403)، ویروس‌شناسی(کد1409)، ایمنی‌شناسی پزشکی (کد1411)، فیزیولوژی (1416)،هماتولوژی‌(کد1419)،بیوتکنولوژی‌پزشکی(کد1420)،انگل‌شناسی دامپزشکی (کد1501)وفیزیولوژی دامپزشکی (کد1502) نیزشوند.
لازم به ذکر است رشته‌های فوق در جداول شماره 3 تا 8 در صفحات 12 تا 25 دفترچه راهنما با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است.
تذکر مهم: آن‌ دسته‌ ازداوطلبانی‌که‌ کد رشته‌ امتحانی‌ اصلی‌ ( یا به‌ عبارتی‌کد رشته‌ امتحانی‌ اول‌ آنان‌ یکی‌ از 61 کد رشته‌ امتحانی‌(شناور) مندرج‌ درتبصره‌2بند«ج» صفحه یک دفترچه راهنما می‌بـاشـد،بـه ‌هیـچ عنوان‌حق ‌انتخاب‌یکی‌ دیگر از60کدرشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در تبصره‌ فوق‌ را ندارند وسیستم ثبت نام اینترنتی اجازه انتخاب کد رشته امتحانی دوم‌ انتخابی را برای‌ باردوم به این قبیل از داوطلبان نخواهد داد.
ب‌-.داوطلبان لازم است پس ازمطالعه دقیق دفترچه شخصاً به سایت این سازمان( www.sanjesh.org ) به ‌منظورثبت‌نام‌، مراجعه ونسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی اقدام نمایند .
 
3- شرایط و ضوابط برگزاری‌ ‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور:

همزمان ‌بابرگزاری‌ امتحانات‌ آزمون ‌ورودی تحصیلات‌ تکمیلی (دوره‌های‌کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال1388، اولین ‌مرحله آ زمون المپیاد علمی دانشجویی‌ کشوردررشته‌های ‌زبان ‌وادبیات‌فارسی‌(کد1101)،مجموعه‌ علوم ‌اقتصادی (کد1105)، ‌الهیات‌ و معارف‌ اسلامی-علوم ‌قرآن وحدیث(کد1111)،مجموعه‌‌حقوق(کد1126)، مجموعه شیمی‌ (کد1203) ،فیزیک‌ (کد1204)، مجموعه ‌زیست‌شناسی (کد1206) ،مجموعه‌آمار(کد1207)،‌مجموعه ریاضی ‌(کد1208)،مجموعه‌مهندسی‌برق‌(کد1251)، مجموعه ‌مهندسی ‌شیمی(کد1257)، مجموعه ‌مهندسی‌عمران(کد1264)، مجموعه ‌مهندسی ‌مکانیک‌ (کد1267)، مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر (کد1277)، مهندسی کشاورزی(کد1303) و طراحی صنعتی(کد1358) به شرح ذیل برگزارمی‌گردد.
الف- دانشجویان سال سوم به بالارشته‌های فوق‌الذکرمی‌توانند متقاضی‌ المپیاد باشندودرصورت پذیرفته شدن درمرحله‌ اول‌ المپیاد،‌ قبولی‌ آنان درآزمون‌ کارشناسی ارشدتازمان‌فارغ‌التحصیلی‌ازدوره‌کارشناسی محفوظ خواهدماند.این‌دانشجویان‌باتاییداداره آموزش‌ محل‌ تحصیل‌ خود می‌تواننددر المپیاد علمی ‌دانشجویی‌کشورشرکت‌نمایند.لذا درصورت‌ تمایل‌بایدفرم‌تقاضانامه‌ ثبت‌نام ‌اینترنتی را همانند سایرداوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات ‌تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌1388، تکمیل‌ نموده و بند‌ مربوط در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی را علامتگذاری‌ نمایند.
ب- مواد امتحانی‌ رشته‌های‌ المپیاد همانند رشته‌های‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد این‌ رشته‌ها خواهد بود.
ج‌- انتخاب‌ متقاضیان‌ المپیاد دررشته‌های فوق، مرحله‌ اول‌ براساس‌ نمرات‌ اکتسابی‌ داوطلب‌ درآزمون رشته‌های مذکور‌، بدون‌ احتساب‌ نمره‌ معدل‌ کارشناسی‌ آنهاخواهدبود.
د- مرحله‌ دوم‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور، به‌ صورت‌ تشریحی‌ از بین‌ انتخاب‌ شدگان‌ مرحله‌ اول‌ برگزار می‌شود.
تبصر-‌ دانشجویان‌ متقاضی باید ضمن‌ تکمیل‌ همه‌ قسمت‌های‌ فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت نامی اینترنتی، همانند سایر داوطلبان‌ از اداره‌ کل‌ آموزش‌ محل‌ تحصیل‌ گواهی‌ مبنی‌ بر دانشجو بودن‌ خود را دریافت‌ ونزدخود نگهدارند.

4-ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون‌:

1- هر داوطلب باید بامراجعه به باجه‌های پستی نسبت به خریدکارت اعتباری دارای نام کاربر و رمز عبوربه منظور ورودبه سیستم نرم افزاری ثبت نام اینترنتی، به مبلغ 000/80ریال ودریافت یک جلد دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون که برای توزیع آن 5000ریال توسط پست از داوطلب دریافت می گردد اقدام نمایند.
2- پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌ واجد شرایط شرکت‌ در آزمون‌ باشند مدارک لازم را که دردفترچه راهنما درج شده است تهیه و نسبت به تکمیل پیش نویس تقاضانامه (مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنما) ، طبق بند ح مندرج در صفحات 7و 8 دفترچه راهنما اقدام نمائید.
3- ثبت نام برای شرکت درآزمون ورودی تحصیلات تکمیلی(دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال1388تنها ازطریق ثبت نام الکترونیکی(اینترنتی) از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 12/8/87 آغاز و در پایان روز دوشنبه 20/8/87 پایان می پذیرد، لذا داوطلبان باید برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش‌آموزش‌کشور( www.sanjesh.org ) مراجعه و اقدام نمایند.
4- داوطلبانی که علاوه بررشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی(رشته‌ اول‌)علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ یکی‌ از 61 کدرشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ درتبصره 2بند(ج)صفحه یک دفترچه راهنما به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم‌می‌باشند، ضرورت‌ دارد که‌ کد رشته‌ امتحانی دوم را نیزدر مربع بند مربوط درتقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از داوطلبان می‌بایست برای رشته امتحانی‌دوم یک‌کارت اعتباری دیگر دارای نام کاربر و رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام اینترنتی، به مبلغ 000/80 ریال علاوه برکارت اعتباری اول خریداری نمایند.

5-. تاریخ‌ برگزاری‌ آزمون‌ :

آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و اعلام شده قبلی انشاءالله‌ درروزهای چهارشنبه‌ 23/11/87 ، پنج شنبه‌ 24/11/87 ، جمعه 25/11/87 و شنبه 26/11/87 برگزار خواهد شد.

تذکر :

1.هرگونه‌ تغییری‌ ازطریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌(هفته‌نامه خبری‌ واطلاع‌رسانی‌ سازمان‌سنجش‌)سایت سازمان سنجش و درصورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام‌خواهدشد.
2.درصورت‌ لزوم‌ داوطلبان می‌توانند باشماره تلفنهای 9-8923595‌8-021باروابط عمومی‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشورتماس‌ حاصل‌ نمایند